Just smile

,,Powrocmy jak za dawnych lat
w zaczarowany bajek swiat.''
„ Bo dla niektórych ludzi warto się roztopić” :) 

„ Bo dla niektórych ludzi warto się roztopić” :) 

„Cho­ciaż od­chodząc, jes­teśmy dla świata prze­ważnie ni­kim, to dla blis­kich nasza śmierć jest jed­nocześnie końcem wszys­tkiego co dzięki nam było naj­cenniej­sze, 
ale i początkiem dni, które oni muszą ja­koś przeżyć bez nas… ” 

„Śpię. Śpię i śnię o To­bie, Ta­to. 
Tak sa­mo, jak za czasów żywo­ta roz­ma­wiasz, na­kazu­jesz, upo­minasz mnie. Os­trze­gasz przed tym, żebym nie zmar­no­wał swo­jego życia, bym wy­korzys­tał każdą chwilę postępując mądrze i roz­trop­nie. 
Jes­teś tak blis­ko i za­razem tak da­leko. Je­dyne co nas łączy to więź, która na­wet po Two­jej śmier­ci między na­mi is­tnieje. 
Mówią : - Człowiek, który kochał nig­dy nie od­chodzi. - Mają rację. 
Ta­ki człowiek czu­wa, tak sa­mo jak Ty. To wszys­tko na­pawa mnie ra­dością. Od­czu­wam ra­dość z te­go, że zaw­sze jes­teś przy mnie.”

 ༼ つ◕_◕ ༽つ <3 ༼ つ◕_◕ ༽つ <3  ༼ つ◕_◕ ༽つ <3 ༼ つ◕_◕ ༽つ <3 ༼ つ◕_◕ ༽つ <3  

 ༼ つ◕_◕ ༽つ <3 ༼ つ◕_◕ ༽つ <3  ༼ つ◕_◕ ༽つ <3 ༼ つ◕_◕ ༽つ <3 ༼ つ◕_◕ ༽つ <3  

&#8222;Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie, gdy będziemy go­towi przyjąć nies­podzian­ki, ja­kie niesie nam los.&#8221;

„Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie, gdy będziemy go­towi przyjąć nies­podzian­ki, ja­kie niesie nam los.”

Przytul &lt;3

Przytul <3

&#8222;Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości. &#8221;

„Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości. ”